Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze artykuły

Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Nowoczesne ośrodki naukowe zwiększają szansę na kształcenie najlepszych specjalistów. Szybki postęp technologiczny umożliwia korzystanie z nowoczesnych sprzętów. Nie wszystkie uczelnie mają jednak taką możliwość.

Przyczyną są głównie ograniczone finanse. Dzięki odpowiednim projektom unijnym można jednak znacznie zmodernizować jednostki naukowe. Służy temu działanie Infrastruktura szkolnictwa

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe umożliwiają zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. To także realna szansa na przekwalifikowanie swoich umiejętności. Coraz więcej osób dostrzega w nich możliwość zmiany pracy.

Szkoły wyższe przygotowują program studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami pracodawców. Unia Europejska umożliwia ciągłe poszerzanie oferty uczelni. W jaki sposób?

Lepsza jakość kształcenia

Możliwości szkół wyższych odnośnie programów edukacyjnych często są ograniczone przez finanse. Wiele kierunków nie powstaje właśnie przez brak wystarczającej ilości środków finansowych bądź na skutek braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wykształcone społeczeństwo to niemal pewna inwestycja na przyszłość. Dzięki temu zwiększa się postęp technologiczny oraz powstają innowacyjne produkty.

Unia

Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Najważniejszym działaniem projektu Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki jest zwiększenie chęci młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej. Jednocześnie program umożliwia zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

Te projekty, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki mają szansę na uzyskanie dofinansowania. Dotyczy to zwłaszcza przygotowania prac magisterskich i doktorskich. Ponadto

Wyposażenie obiektów dydaktycznych

W ramach kilku projektów szkoły wyższe mogą dokonać rozbudowy swoich obiektów dydaktycznych. Przedtem jednak należy zapoznać się z wymogami danego projektu. Istotne są również punkty, w których dokładnie określone jest na co przeznaczone może być dofinansowanie. Dopiero wówczas można wypełnić określony wniosek.

Dla uczelni, które zainteresowane są rozbudową swoich obiektów dydaktycznych przeznaczony