Pages Menu
Categories Menu
Programy na rzecz nauki

Programy na rzecz nauki

Niemal każda uczelnia może brać udział w specjalnych programach, które organizowane są przez Unię Europejską. Cele programu są bardzo zróżnicowane, dzięki czemu szkoły wyższe mają swobodny wybór. Dużą popularnością cieszą się projekty na rzecz nauki. Chcąc do nich przystąpić uczelnie muszą spełnić określone wymogi. Jednym z przykładów takich projektów jest program Ventures. Dziedziny badań są dowolne, dlatego nie ma znaczenia, która szkoła wyższa będzie dążyła do uczestnictwa w projekcie. Podstawowym założeniem jest jednak użyteczność dla gospodarki. Projekt może być także realizowany przez studentów, którzy przygotowują się do pracy magisterskiej. Zgodnie z założeniami programu Ventures nabory prowadzone są dwa razy do roku. Uczelnie mają szansę uzyskania grantów bądź stypendiów dla uczestników. Program Team skierowany jest do konkretnych obszarów tematycznych. Mogą w nim wziąć udział badacze, którzy zobowiążą się do utworzenia zespołu składającego się ze studentów i młodych uczonych. Nabór może zostać przeprowadzony zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolejnym przykładem jest Międzynarodowy Projekt Doktorancki. Dzięki niemu uczelnia ma możliwość realnego zintensyfikowania współpracy z określoną instytucją zagraniczną. Ponadto wzrasta poziom...

Czytaj więcej
Rozbudowa i wyposażenie jednostek naukowych

Rozbudowa i wyposażenie jednostek naukowych

Postęp technologiczny niejako wymusza na uczelniach dostosowanie się do aktualnie panujących trendów. Przestarzały sprzęt znacznie ogranicza możliwości naukowców. Zakup najbardziej nowoczesnych urządzeń jest z kolei wysokim kosztem dla jednostek naukowych. Wiele szkół wyższych decyduje się również na wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych. Specjalistyczny sprzęt informatyczny to duże ułatwienie nie tylko dla pracowników naukowych, ale także dla studentów. Obecnie istnieje szansa znacznie łatwiejszej rozbudowy szkół wyższych. Jest to możliwe dzięki Programowi Operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej. Środki uzyskane z tego projektu można przeznaczyć m.in. na zakup odpowiedniego sprzętu oraz modernizację jednostek naukowych. Część dofinansowania można również przeznaczyć na zatrudnienie doświadczonych naukowców. W ramach tego projektu szkoły wyższe mogą utworzyć bądź rozbudować parki technologiczne i przemysłowe. Istnieje możliwość wyposażenia laboratoriów naukowych, które znajdują się na terenie wymienionych parków. Szkoły wyższe, które przystąpiły do projektu dofinansowanie przeznaczają także na przygotowanie terenu pod określoną inwestycję. Możliwości wykorzystania środków jest zatem wiele. Korzyścią dla społeczeństwa jest posiadanie nowoczesnych sprzętów naukowych, dzięki którym można wykonywać prace badawcze z różnych...

Czytaj więcej
Poprawa jakości kształcenia

Poprawa jakości kształcenia

Niemal każda szkoła wyższa chce świadczyć najlepszą jakość kształcenia. Jest ona możliwa dzięki odpowiednio wykwalifikowanej kadrze. Niezbędny jest również nowoczesny sprzęt i aparatura naukowa. W ten sposób uczniowie mogą wykonywać większość badań i doświadczeń, co wpływa na lepsze zrozumienie materiału. Jednym z działań projektów Unii Europejskiej jest właśnie Poprawa jakości kształcenia. Co można dzięki niemu osiągnąć? Dofinansowanie umożliwia uczelni utworzenie kolejnych kierunków studiów. Ponadto możliwe jest dalsze kształcenie nauczycieli i wykładowców akademickich. Projekt zwiększa również kompetencje przyszłych nauczycieli. Odbywa się to dzięki zorganizowaniu praktyk dla tych studentów, którzy chcą zostać nauczycielami. Ponadto część środków można przeznaczyć na stworzenie specjalnego oprogramowania, który umożliwia kształcenie na odległość. W ten sposób nauka może odbywać się na terenie całego kraju. Uczestnicy tego projektu mogą korzystać z bogatej bazy materiałów naukowych i dydaktycznych. Na tej podstawie można przygotować zajęcia czy lekcje dla uczniów. Jednym z celów tego projektu jest program mający na celu rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów. Dla szkół wdrożenie projektu to poprawa konkurencyjności i jakości oferty...

Czytaj więcej
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Jednym z głównych celów studiów wyższych jest łatwiejszy start na rynku pracy. Wykształcenie wyższe umożliwia wykonywanie wielu zawodów, które są niedostępne dla osób z niższym wykształceniem. Jednakże część pracodawców skarży się na to, że panuje duże niedopasowanie obecnych absolwentów do aktualnego zapotrzebowania. Sytuacja taka wpływa na wzrost bezrobocia. Można ją jednak zmienić dzięki odpowiedniemu działaniu projektu finansowanego przez Unię Europejską. Poddziałanie to nazwane zostało Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W jego ramach organizowane są projekty, które umożliwiają ścisłą współpracę uczelni wyższych wraz z przedsiębiorcami. Na jakich zasadach się to odbywa? Przede wszystkim organizowane są staże bądź szkolenia zarówno dla pracowników naukowych, jak i dla przedsiębiorców. Ci pierwsi odbywają szkolenia w określonych przedsiębiorstwach. Z kolei pracownicy firm kierowani są do jednostek naukowych. Pomoc przewidziana jest także dla doktorantów, studentów bądź absolwentów danej uczelni, którzy zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Pomoc ta opiera się na kompleksowych szkoleniach i doradztwie, które z pewnością ułatwią prowadzenie własnej...

Czytaj więcej
Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki

Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki

Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki jest jednym z działań Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Podstawowym celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji poszczególnych pracowników i przedsiębiorstw. W ten sposób umożliwiony jest wzrost gospodarczy niektórych sektorów. Dzięki temu projektowi wszyscy ci, którzy złożyli odpowiedni wniosek mają szansę uczestniczenia w szkoleniach czy kursach. Szkolenia te mają charakter regionalny lub ogólnopolski. W projekcie przewidziane jest również organizowanie szkoleń otwartych, jednak w dość ograniczonym zakresie. Przystąpienie do projektu umożliwia wzrost konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw, jak również szkół wyższych. Bardzo często stosowane są e-szkolenia, w których wykorzystuje się najnowszą technologię. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki jest bardzo potrzebnym projektem, ponieważ możliwe jest finansowanie dalszej nauki kadry pracowniczej. Wiedza sprzyja ponadto innowacyjności, która jest konieczna, aby gospodarka danego kraju uległa poprawie. Niektóre szkoły wyższe przygotowały studia podyplomowe, które opierają się na podobnych zagadnieniach. Często studia te finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Jest to możliwe dzięki przystąpieniu uczelni do Programu Operacyjnego Kapitał...

Czytaj więcej